Spørgsmål og svar (FAQ)

 • Kommentar til TV2 Østjyllands indslag : "Kritik af Aarhus kommune: Hvorfor huser I Tvinds tøjcontainere?"

  Snak og løse påstande i endnu en forudsigelig mediekritik af UFF-Humana

  TV2 Østjylland blander den 25. december myter og regnskabstal sammen og gentager en række gamle påstande om UFF-Humanas arbejde.
  Sammenblandingen er meningsløs og de gamle påstande bliver ikke mere korrekte af at blive gentaget.

  TV2 Østjyllands journalist Thomas Gam Nielsen har været en tur rundt på genbrugsstationer i Århus for at mistænkeliggøre UFF-Humana. Som vidne præsenterer journalisten Britta Junge, tidligere medlem af lærergruppen, og som har været udsendt til ulandsprojekter i Angola og Zimbabwe for over 20 år siden. Britta Junge har ikke haft noget med UFF-Humana at gøre i mellemtiden. Men alligevel påstår hun, at pengene fra UFF-Humanas arbejde går til noget andet end det, som regnskaberne viser.
  UFF-Humana har hverken det løn-niveau eller den omgang med penge, som Britta Junge beskriver.

  Journalist Thomas Gam Nielsen forsøger at vise, at andre indsamlingsorganisationer sender en meget større andel af sine indsamlede midler til humanitære formål end UFF-Humana. Han sammenligner UFF-Humanas bidrag til ulandshjælp (10% af omsætningen fra tøjindsamlingscontainere) med bidraget fra Røde Kors, som ifølge TV2 Østjylland donerer 30-40% af omsætningen fra sine genbrugsbutikker til humanitært arbejde i Danmark og i udlandet. En tredje indsamler, firmaet Trasborg, bidrager ifølge indslaget med et beløb på 700.000 kr. til Verdens Børn.

  Det giver imidlertid ingen mening at sammenligne overskud fra tøjindsamlingscontainere med overskud fra genbrugsbutikker eller med et bestemt beløb.
  Den rigtige fremgangsmåde er at sammenligne formålsprocenten fra UFF-Humanas tøjindsamlingscontainere med de tilsvarende formålsprocenter fra Røde Kors' og Trasborgs tøjindsamlingscontainere.

  Anders Maegaard, virksomhedskonsulent for Frelsens Hær, præsenteres i indslaget som en kender af indsamlingsbranchen. Men han gør sig desværre skyldig i flere faktuelle fejl og udokumenterede påstande.

  • UFF-Humana eksporterer ikke alt sit tøj til Litauen, som Anders Maegaard siger. I 2016 blev 13% af det tøj, som UFF-Humanas indsamlede, eksporteret til Litauen. 51% blev eksporteret til Tyrkiet, 20% til Bulgarien og 16% til Slovakiet.
  • Sorteringscentralen i Litauen er ikke ejet af lærergruppen, men hører til HPtP Baltic, som er en offentlig institution.
  • Det er ikke korrekt, at ”man ikke har nogen som helst mulighed for at kontrollere, hvor mange værdier der går igennem systemet”. UFF-Humanas økonomiske regnskab bliver revideret af en statsautoriseret revisor. UFF-Humanas tøj-flow bliver ligeledes kontrolleret og dokumenteret af et eksternt konsulentfirma.

  UFF-Humana vil fortsætte med at dokumentere såvel økonomi som ”tøjets vej” som støtten til konkrete udviklingsprojekter på hjemmesiden.

  Det er korrekt, at vi sagde nej tak til at deltage i et interview. Det gjorde vi, fordi TV2 Østjyllands journalist desværre følger en utiltalende medietradition, der handler om at trække ”Tvind-kortet”. For så er en ”god historie” ikke længere afhængig af objektivitet, argumenter eller fakta.

 • Kommentarer til artikler i Politiken d. 22. juni 2016

  Som man har kunnet læse på vores hjemmeside i årevis, blev UFF, Ulandshjælp fra Folk til Folk, stiftet i efteråret 1977 af mennesker fra Den Rejsende Højskole på Tvind. De havde rejst i den 3. verden, mest i Asien, men også i Mellemøsten, Afrika og Latinamerika, og ønskede at gøre noget konkret for at hjælpe nogle af de mange mennesker, der så tydeligt have brug for hjælp. Princippet var at give noget af vores verdens overflod til mennesker, som manglede alt muligt – at få mennesker i Danmark til at give til mennesker i udviklingslande.
  Således blev UFF skabt som en humanitær forening med egne medlemmer, vedtægter, bestyrelse og økonomi. Således ser UFF stadig ud i dag. Vores navn har dog fået en tilføjelse: vi hedder Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People, hvor den sidste del af navnet understreger vores internationale virke i samarbejdet med andre ”Folk til Folk” organisationer, konkret vores samarbejdspartnere i Zimbabwe (DAPP, Development Aid from People to People) og i Guinea-Bissau (ADPP). UFF-Humana er også blevet moms-registreret, da vi handler med det brugte tøj og betaler løn til vores personale.

  UFF-Humana har i årets løb flere aktiviteter sammen med frivillige fra blandt andet Tvind. Det drejer sig især om den landsdækkende kampagne Verdens Bedste Nyheder, hvor også mange andre humanitære organisationer i Danmark deltager, samt HOPE-kampagnen, der informerer om og skaffer penge til bekæmpelse af HIV/AIDS i Zimbabwe i Afrika.

  I efteråret 2015 blev UFF-Humana inviteret til at give tilbud på indsamling af brugt tøj, sko og tekstiler fra 9 af Amager Ressource Centers (ARC) genbrugspladser i Hovedstadsområdet. Tilbudsgiverne skulle leve op til en række krav vedrørende betaling for det indsamlede tøj, behandling af tøjet ( d.v.s. graden af ressourceudnyttelse ) samt Corporate Social Responsibility (herunder krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption ).
  ARCs udbud var en professionel udvælgelse af en samarbejdspartner, ikke en politisk.
  UFF-Humana var bedst på alle parametre og fik opgaven.

  UFF-Humana har ikke sit eget skilt på tøjindsamlingscontainerne på ARCs genbrugspladser. Det er ikke fordi, at UFF-Humana eller ARC ønsker at skjule den information, men fordi skiltningen skal følge genbrugspladsernes generelle skiltedesign. Derfor er det ARCs eget skilt, der er sat op: et lyserødt skilt med nr. 20 ”Tøj”. For at informere om samarbejdet med UFF-Humana og om, hvad der sker med tøjet, har ARC udarbejdet en folder, som kan tages fra en holder på tøjcontainerne. ARC er en professionel virksomhed, der driver genbrugspladser, hvor borgerne bliver vejledt i, hvordan de bedst kan genbruge eller skille sig af med deres materialer.

  Som en del af UFF-Humanas svar på kravene fra ARC gjorde vi rede for vores engagement i miljøarbejde. Det drejer sig især om deltagelse i projektet ”The Nordic textile reuse and recycling commitment”, et nordisk projekt, der skal sikre en fælles standard for tøjindsamling og genbrug i Norden. I 2015 gik projektet ind i sin implementeringsfase, hvor kriterierne for en frivillig certificeringsordning blev testet og derefter justeret i tre pilotprojekter. Pilotprojekterne sker i tre kommuner: København i Danmark, Malmø i Sverige og Halden i Norge. I både Sverige og Norge udvalgtes Frelsens Hær som deltagere i projektet. UFF-Humana blev af projektledelsen udvalgt til at være den danske deltager i projektet. Som en konsekvens heraf er UFF-Humanas praksis mht. behandling af tøjet, dokumentation for alle mængder og administrative systemer i den forbindelse blevet gransket ned i mindste detalje af firmaet Bureau Veritas.

  Vi gjorde også rede for, hvordan UFF-Humana arbejder med vidensdeling og udveksling af erfaringer om ”best practices” inden for indsamling og behandling af brugt tøj, sko og tekstiler.
  Dette arbejde foregår på flere forskellige niveauer. Et niveau er erhvervs-PhD’en ”Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald”, som UFF-Humana gennemfører i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet. Et andet niveau er vores netværksarbejde i bl.a. DAKOFA, projektet "The Nordic textile reuse and recycling commitment" under Nordisk Ministerråd samt Humana People to People i Europa.
  I denne forbindelse har UFF-Humana i løbet af de seneste par år gennemført flere erfaringsdelings- og dokumentationsbesøg på tøjsorteringscentralen i Vilnius, Litauen, med deltagelse af repræsentanter fra virksomheder, kommuner og forskningscentre.

  UFF-Humanas regnskaber er siden sin stiftelse blevet kontrolleret og revideret af registrerede revisorer, siden 2010 af statsautoriseret revisor Aaen & Co. i Helsingør. Vi udleverer vores regnskab til de af vores samarbejdspartnere, som ønsker det. Påstande om, at UFF-Humanas økonomi ikke kontrolleres, at regnskaberne ikke eksisterer eller ikke er gennemsigtige, at man ikke ved, hvor mange millioner, der omsættes for, og at man ikke ved, hvor pengene går hen, og hvad de bruges til, er usande.

  Der er i tidens løb mange mennesker, der har besøgt UFF-Humana og spurgt til vores arbejde, vores økonomi og vores værdigrundlag. Mennesker, som er engagerede i globale udviklings- og miljøspørgsmål, og som respekterer os som hårdt arbejdende mennesker på dette område. Sådanne besøg sætter vi pris på, og vi gør os umage for, at gæsterne får svar på deres spørgsmål og en i det hele taget god oplevelse.
  Alle kan få indsigt i vores arbejde og økonomi på vores hjemmeside, der er fornyet i foråret 2016 og stadig er under opbygning.

 • Svar på Indlæg i COOPs blad Samvirke juni 2016


  Brev til COOP ang. fjernelse af UFF-Humanas tøjindsamlingscontainere.

  Vi er meget kede af COOPs beslutning og vi har en formodning om, at beslutningen om at fjerne tøjindsam-lingscontainere bygger på nogle grundlæggende misforståelser vedrørende UFF-Humana.

  Vi har ikke selv læst det brev, som er sendt til COOPs butiksledere, men har fået indtryk af, at beslutningen har sammenhæng med et læserbrev i Samvirke. Forfatteren til læserbrevet undrer sig over, at COOP tillader UFF-Humanas containere, da forfatteren mener, at UFF-Humana finansierer et luksusliv for ”flere i ledelsen af Tvind-imperiet”. I samme nummer af Samvirke kommenterer informationsdirektør Jens Juul Nielsen på dette læserbrev ved at oplyse, at COOP ikke ønsker UFF-Humanas containere med den begrundelse, at COOP har et helt andet værdigrundlag.

  Vi ved ikke, hvem der faktisk har truffet beslutningen om, at UFF-Humanas containere skal fjernes, og på hvilket grundlag.

  Vi vil gerne slå fast, at den opfattelse, der kommer til udtryk i det nævnte læserbrev i Samvirke, er helt og aldeles forkert.
  Vi er godt klar over, at nogle brugser får spørgsmål og klager, der bygger på sådanne fejlagtige opfattel-ser.

  UFF-Humana blev stiftet i 1977 af tidligere deltagere på De Rejsende Højskoler på baggrund af hundredevis af højskoledeltageres egne erfaringer fra rejser i Asien, Afrika og Latinamerika. Stifterne ønskede at gøre noget konkret for mennesker i fattige lande gennem at formidle af vores overflod af ting og viden til dem, der mangler næsten alt.

  Der er således ingen tvivl om vores udspring fra De Rejsende Højskoler og dermed fra det tidligere Skole-samvirket Tvind. Det er vi stolte af og lægger ikke skjul på.

  Imidlertid har flere omgange med megen presseomtale af skoler, organisationer og enkeltpersoner med mere eller mindre tilknytning til hinanden skabt forvirring og misforståelser hos nogle mennesker.
  Vi gør, hvad vi kan, for at bringe lidt orden i forståelsen – derfor bl.a. dette brev.

  UFF-Humana har fra starten indsamlet ting og tjent penge til ulandshjælp bl.a. gennem loppemarkeder, gen-brugsbutikker, salg af oplysningsmaterialer og meget andet. I de seneste 10-15 år har vi fortrinsvis skaffet midler gennem indsamling og engrossalg af brugt tøj samt gennem særlige fund-raising-kampagner.

  De indsamlede midler er blevet brugt til bygning af landsbyskoler, uddannelse af håndværkere, sundheds-kampagner, forbedring af landbrugsproduktion og andre grundlæggende forbedringer af almindelige men-neskers liv, fortrinsvis i det sydlige Afrika, ikke mindst i Zimbabwe, samt i Guinea-Bissau i Vestafrika.
  Siden år 2000 er en stor del af midlerne blevet brugt på anti-AIDS kampagner i Zimbabwe – et land, der er meget hård ramt af HIV og AIDS. En anden del af midlerne bliver brugt på projekter kaldet ”Farmers’ Clubs”, som er uddannelse og støtte til småbønder, som gennem projektet forøger og forbedrer deres landbrugs-produktion, opnår bedre sundhed og får praktisk erfaring med bl.a. planlægning, nærdemokrati og ligestil-ling mellem kønnene.

  UFF-Humana har vi en fast stab af medarbejdere i Danmark til tømning og vedligeholdelse af containerne, udarbejdelse af oplysningsmaterialer mv. Alle medarbejderne i Danmark får almindelige danske lønninger, betaler skat etc. Desuden har vi en række frivillige, som især går i aktion for at skaffe penge til arbejdet mod AIDS og penge til andre kampagner som f.eks. træplantning.

  I Afrika samarbejder vi med lokale organisationer, som vi kender godt, og vi får rapporter om arbejdet, ta-ger selv på inspektion på projekterne og får besøg i Danmark af lokale projektledere. De penge, som UFF-Humana donerer, bliver brugt til køb af materialer, løn på det lokale lønniveau til lokale landbrugskyndige, sundhedsarbejdere, rådgivere etc. I forbindelse med projekterne i Afrika er der også mange ulønnede frivil-lige. UFF-Humanas regnskaber bliver revideret af statsautoriseret revisor, og vores samarbejdspartneres regnskaber bliver ligeledes revideret af lokale revisorer med tilsvarende kvalifikationer.

  Også i Danmark har vi en række samarbejdspartnere. Vi har er medlem af CISU (Civilsamfund i Udvikling – det tidligere Projektrådgivningen - som administrerer Danidas pulje af mindre bevillinger) og har gennem CISU modtaget i alt 5 bevillinger. I den forbindelse har også CISU været på inspektionsbesøg på vores projekter. Vi er desuden medlem af organisationen Globalt Fokus (det tidligere NGO Forum) og af fællesak-tionen ”Verdens Bedste Nyheder”, som vi hvert år tager meget aktivt del i.

  UFF-Humana ser også indsamling af brugt tøj ud fra en miljøsynsvinkel. I den forbindelse er vi medlem DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer), vi er den danske deltager i et pilotprojekt under Nordisk Ministerråd, og desuden er vores miljømedarbejder, sammen med Danmarks Tekniske Uni-versitet, i gang med erhvervs-Ph.d.’en ”Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald”.

  Vi medsender vores årsskrift vedr. 2015, der fortæller mere om vores arbejde.

  Vi beskriver alt dette dels for at vise, at læserbrevets påstand vedr. UFF-Humanas økonomi ikke har nogen bund i virkeligheden, og dels for at beskrive vores værdigrundlag, både som det står i vores formålspara-graf, og som vi konkret arbejder.

  Vi undrer os nemlig over, at Jens Juul Nielsen giver udtryk for, at UFF-Humanas værdigrundlag skulle være meget forskelligt fra brugsforeningernes.

  Brugsforeningerne er udsprunget af de folkelige bevægelser i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet med tilknytning til både andelsbevægelsen og arbejderbevægelsen. Formålet var at skaffe almindelige menne-sker forbrugsvarer af god kvalitet til rimelige priser, og midlerne var bl.a. samarbejde, sammenhold og medbestemmelse. Også i dag vægtes medbestemmelse, idet der er lokale foreninger med generalforsam-linger og bestyrelser bag de enkelte brugser.

  På den baggrund undrer vi os over, at den enkelte brugs tilsyneladende ikke selv har noget at skulle have sagt mht. tøjcontainere fra UFF-Humana. Vi har indsamlingscontainere ved mange brugser og har så godt som altid et udmærket samarbejde.

  På baggrund af brugsforeningernes historie ville vi også forvente, at det hører med til brugsforeningernes værdigrundlag at give kunderne mulighed for selv at vælge – herunder vælge, hvilken organisation de vil donere deres brugte tøj til. Hvorfor må kunderne ikke have lov til det?

  Vi håber, at denne henvendelse har givet stof til eftertanke og mulighed for en ændring af den meget kate-goriske beslutning om fjernelse af UFF-Humanas tøjcontainere.

  Vi fremskaffer gerne yderligere information og dokumentation, ligesom vi gerne deltager i et møde til opkla-ring af sagen.


  På vegne af UFF-Humana
  Med venlig hilsen

  Else Hanne Henriksen, daglig leder.

   


   

  Til Samvirke – svar på læserbrev i Samvirke juni 2016 ”Støtter COOP Tvind? ” og på Jens Juul Nielsens svar på læserbrevet.

  Kommentar fra UFF-Humana til læserbrev og til Samvirkes svar

  UFF-Humana vil gerne fuldstændigt afvise den opfattelse af foreningen, der udtrykkes i læserbrevet. Læ-serbrevet fremkommer med adskillige påstande, som intet hold har i virkeligheden.
  UFF-Humana finansierer ikke nogens luksusforbrug, og har aldrig gjort det. Vores medarbejdere arbejder i Danmark for almindelig løn, desuden har vi ulønnede frivillige og ulønnet bestyrelse. Vores formål er at støt-te mennesker i fattige lande med at opfylde grundlæggende behov som mad, bolig, sundhed og skolegang gennem hjælp til selvhjælp. Desuden arbejder vi med er at oplyse danskere om forholdene i udviklingslan-de. For tiden støtter vi småbønder i Guinea-Bissau og Zimbabwe med fællesprojekter inden for landbrug, uddannelse, sundhed mm. samt støtter kampen mod AIDS med oplysningskampagner og hjælp til AIDS-ramte familier. Vores formål og praksis er helt i tråd med FN’s nye 2030-mål. Vores arbejde kontrolleres løbende i Danmark og i modtagerlandene. Vores regnskaber revideres af statsautoriseret revisor. Mere in-formation kan findes på www.uff.dk

   

   

 • Hvad går pengene til?

  Alt overskud går til udviklingsprojekter. UFF-Humana støtter i øjeblikket projekter i Guinea-Bissau og Zimbabwe. Du kan se regnskabet i hovedtal  her

 • Går pengene til Tvind?

  Nej. Alt overskud fra UFF-Humanas arbejde går til vores programmer og projekter. Du kan se regnskabet i hovedtal her.
  Påstande om at det tøj, som UFF-Humana indsamler, eller de penge, som foreningen tjener ved handel med tøjet eller ved andre af sine aktiviteter, går til Tvind og/eller Mogens Amdi Petersen, er uden hold i virkeligheden.

 • Har UFF-Humana noget med Tvind at gøre?

  UFF-Humana blev grundlagt af elever og lærere fra Den Rejsende Højskole i Tvind i 1977 som et svar på de store behov for at forbedre forholdene i de fattige dele af Verden. UFF-Humana og Tvind har således en fælles oprindelse, men er separate juridiske og økonomiske enheder. Nogle af Tvind skolerne bidrager til UFF-Humanas indsamlinger til projekter og til oplysningskampagner. Nogle af de internationale frivillige, der arbejder med vores lokale partnere i projekter og programmer i Afrika, kommer fra De Rejsende Højskoler

 • Hvad er TCE og HOPE?

  TCE og HOPE er to forskellige HIV/AIDS-bekæmpelsesprojekter. TCE står for Total Control of Epidemic (total kontrol over epidemien). Læs mere TCE og HOPE her

  TCE og HOPE er to forskellige HIV/AIDS-bekæmpelsesprojekter. TCE står for Total Control of Epidemic (total kontrol over epidemien). Læs mere TCE og HOPE her[A1]


   [A1]Link TCE og HOPE

 • Ødelægger salg af brugt tøj i afrikanske lande, landenes egen tøj industri?

  Salget af brugt tøj konkurrere ikke med salget af lokalproduceret tøj. Brugt tøj konkurrerer med salget af nyt tøj, der primært bliver produceret i Kina. Meget få afrikanske lande har en egentligt produktion af tekstiler, hvilket bl.a. skyldes for dårlig infrastruktur. Meget af det tekstil, der bruges til at sy traditionelt afrikansk tøj, er importeret fra lande som Kina, Holland og Tyskland.

 • Sælges tøjet i afrikanske lande?

  Ja, en stor del af det tøj, sko og husholdningstekstiler, der bliver indsamlet i Europa, videresælges i afrikanske lande. Det gælder også tøj indsamlet i Danmark. En del af det tøj, som UFF-Humana indsamler, kommer til Guinea-Bissau, hvor organisationen ADPP Guinea-Bissau modtager det.
  Salget af brugt tøj i Guinea-Bissau har som sit formål at tjene penge til social udvikling, skabe job til arbejdsløse samt give økonomisk dårligt stillede adgang til kvalitetstøj til en billig pris.
  I gennemsnit har et menneske i Guinea-Bissau 1 til 4 stykker tøj om året. Det er mindre end FN standarden på 8 til 12 stykker tøj per person, som er nødvendigt for at opfylde retten til en passende levestandard.
  Tøjet fra Europa ankommer i baller på 55 kg eller 500 kg til Guinea Bissau.,  Det meste af tøjet sælges til lokale handlende i baller på 55 kg. Disse handlende går efter specifikke, velkendte produkter, som giver dem mulighed for at tjene et overskud på det lokale marked.
  I nogle tilfælde opretter ADPP mobile butikker for at nå de mest afsidesliggende hjørner af landet. Da salget opererer under meget høje og detaljerede krav, er lokale beboere ansat til at arbejde med tøjsalget. På denne måde skaber projektet beskæftigelse samtidig med at det dækker et behov for billigt tøj.

 • Hvad sker der med det tøj, sko og tekstiler, UFF-Humana samler ind?

  Alt det tøj , sko og tekstiler, som UFF-Humana indsamler, videresælges til sorteringsanlæg i udlandet. Her bliver det sorteret efter kvalitet og stand. Læs mere her.

 • Hvad kan jeg aflevere af tøj, sko og tekstiler?

  Alt tøj, sko og tekstiler der er tørt og ikke alt for beskidt. Læs mere her

 • Jeg har kommet noget forkert i en container, hvad gør jeg?

  Ring eller SMS til Kaj Pihl, indsamlingsleder: 23 65 67 30. Læs mere her

 • Hvad står UFF - Humana for?

  UFF - Humana står for Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People.