Farmers Club

2020 var for UFF-Humana som for alle andre et meget svært år. I foråret, da Corona-krisen nåede et højdepunkt og det meste af Europa var lukket ned, klarede vi at fortsætte tøjindsamlingen uden afbrydelser og dermed at overholde alle indsamlingsaftaler. I 2020 indsamlede vi i alt 2.185 tons tøj.

Mange tak til alle, der har lagt jeres gode brugte tøj i UFF-Humanas containere.
I 2020 fortsatte UFF-Humana sin ”slankekur”, som blev påbegyndt i midten af 2019. Vi har opgivet en hel del indsamlingssteder, som var for dyre at betjene, gennemført betydelige besparelser på visse udgiftsposter og effektiviseret flere områder af vores virksomhed. Kuren er lykkedes; vores økonomiske resultat for 2020 er betydeligt bedre end i 2019.
UFF-Humana har 3 formål med sit arbejde: 1) Ulandshjælp, 2) Miljøbeskyttelse og 3) Information.

Det første formål, ulandshjælp, opfylder vi dels ved at donere økonomisk overskud fra vores tøjindsamling samt modtagne støttebidrag til udvalgte sociale projekter og udviklingsprojekter i Danmark og i udlandet, dels ved at gøre det indsamlede tøj, sko og tekstiler tilgængeligt for mennesker, der har brug for det, både i Europa og i Afrika. UFF-Humana modtager desuden i nogle tilfælde offentlige midler fra Civilsamfund i Udvikling (CISU) og Genbrug til Syd; disse midler går til øremærkede projekter i Afrika. Siden foråret 2019 har UFF-Humana fået 4 bevillinger på i alt 2,6 millioner kr. fra DERF (Danish Emergency Relief Fund, det danske udenrigsministeriums pulje for nødhjælpsbevillinger til mindre organisationer) til følgende projekter i Zimbabwe: rent vand og hygiejniske toiletter i Chimanimani efter cyklonen Idai, genetablering af køkkenhaver i Chimanimani, forbedring af husdyrhold i Gutu, information om COVID-19 i Makoni. Fra Genbrug til Syd modtog UFF-Humana i 2020 penge til pakning og afsending af 2 skibscontainere med skolemøbler, hospitalsudstyr, computere og meget andet til Guinea-Bissau og Zimbabwe. Værdien af indholdet i de 2 containere anslås at være ca. 600.000 kr.

Det andet formål, miljøbeskyttelse, opfylder vi ved at indsamle brugt tøj, sko og tekstiler og sende det videre til professionel sortering i overensstemmelse med Affaldshierarkiet, hvor genbrug er det vigtigste, dernæst genanvendelse og til sidst bortskaffelse som affald. Da fremstilling, brug og bortskaffelse af tekstiler udsætter naturen for meget stor skadelig påvirkning, medfører arbejdet med at genbruge tøjet så lang tid som muligt en betydelig miljøgevinst. Siden 2016 har konsulentfirmaet Mepex Consult AS kontrolleret hvordan det tøj, sko og tekstiler, som UFF-Humana indsamler, fordeler sig på henholdsvis genbrug, genanvendelse og affald og hvortil det sendes. UFF-Humana arbejder desuden sammen med forskellige kommuner og affaldsvirksomheder om at løse de udfordringer, som er forbundet med indsamling af tekstilaffald. Vores indsats består blandt andet i at undersøge, om vi kan få gavn af de tekstiler, som befinder sig lavt i Affaldshierarkiet, og om vi kan udvikle bedre praksis for indsamling, sortering og bortskaffelse.

Det tredje formål, information, arbejder vi med på 2 områder, nemlig ulandshjælp med fokus på udvikling og miljøbeskyttelse med fokus på tekstiler. Med hensyn til udvikling informerer vi dels om generelle forhold i de lande, hvor vi støtter, og dels om specifikke projekter og mennesker, som vi arbejder sammen med. Med hensyn til miljøbeskyttelse og tekstiler opfylder vi formålet ved at dokumentere og indberette alle tøjmængder, -kvaliteter og -destinationer til AffaldsDataSystemet samt ved at bidrage til vidensdeling og forskning, f.eks. med erhvervs-PhD projektet ”Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald” (2019) og undersøgelsen ”Undersøgelse af potentialet for indsamling af tekstiler fra genbrugspladser” (2020).

UFF-Humana er godkendt og registreret af Energistyrelsen som indsamler uden forbehandlingsanlæg i Affaldsregisteret. Foreningen er også registreret på SKATs liste over organisationer, som er godkendt efter ligningslovens § 8 a.

Foreningens største indtægtskilde er salg af det tøj, sko og tekstiler, som vi indsamler. UFF-Humana modtager ikke støtte / subsidier fra offentlige midler til sin drift, men betaler alle sine driftsudgifter med indtægterne fra tøjsalget. F.eks. er UFF-Humana drevet af lønnet personale. Vi betaler også en kilo-pris for en betydelig del af det tøj, vi indsamler. Det er almindelig praksis mange steder i Europa at især kommuner og affaldsvirksomheder kræver betaling for retten til at indsamle fra bestemte steder eller alternativt for materiale-mængden, der indsamles. UFF-Humanas betaling til kommuner og affaldsvirksomheder gør det tilsvarende billigere for borgerne i de pågældende kommuner at benytte de offentlige genbrugspladser.

UFF-Humana arbejder i forhold til Affaldshierarkiet. Vi tilstræber at få mest muligt ud af det tøj, vi indsamler, ikke forstået udelukkende i økonomisk betydning, men især forstået som en masse brugbare produkter. Tøj, sko og tekstiler, som genbruges i stedet for at blive smidt ud, er til gavn / har brugsværdi for de mennesker, som modtager tøjet og bruger det. Jo mere tøj, der genbruges, jo bedre for menneskers økonomi. Jo mere tøj, der genbruges i stedet for at producere nyt tøj, jo bedre for vores miljø. Derfor har både kvantiteten og kvaliteten af det indsamlede tøj stor betydning.